• McUser

Instal·lar certificat de la UVEG


Introducció

La Universitat de València, als efectes de permetre connexions segures amb els seus servidors, s'ha establert com entitat certificadora i ha emés diversos certificats per cadascún dels seus servidors que utilitzen connexions encriptades.

Per tal de fer us d'estos serveis caldrà validar els certificats que la Universitat disposa per eixos servidors i que emet ella mateixa, per la qual cosa es convenient instal·lar el certificat que defineix a la Universitat com emisora d'eixos certificats.

Més informació sobre certificació:

Gestió de certificats al Mac OS X

El Mac OS X utilitza el programa d'Accés a claus per enmagatzemar tant les contrasenyes dels programes com els certificats digitals, per tant caldrà obrir aquest programa ubicat a la carpeta Aplicacions/Utilitats.

Icona Accés a claus

En primer lloc, si estàn ocultes les claus, caldrà mostrar-les amb el botó del cantó inferior esquerre.

Finestra Accés a claus

A continuació podrem veure els tipus de claus disponibles:

Finestra Accés a claus

Per tal de fer modificacions, si està bloquejada la clau desitjada, es pot desbloquejar prement al cadenat del cantó superior esquerre,

Finestra Accés a claus

i fiquem les dades d'un usuari amb permisos d'administració.

Procés

Descarrega del certificat digital

Per tal d'instal·lar el certificat digital que identifica a la Universitat com autoritat certificadora cal visitar la pàgina de l'Autoritat de Certificació de la Universitat de València o be, baixar directament el certificat.

Si desitgem instal·lar-lo al sistema operatiu podem baixar-lo des de Safari, o be des de Firefox amb el botó de la dreta "Desa l'enllaç al disc..." (d'altra manera el Firefox s'el instal·larà simplement per al seu us.

A continuació caldrà reanomenar el fitxer baixat, load-ca-cert.cgi, com load-ca-cert.cer.

Quan el sistema ens pregunte si volem camviar l'extensió .cgi per .cer caldrà elegir el botó Utilitzar .cer.

Instal·lar el certificat

En primer lloc, elegim la clau X509Anchors, desbloquejant-la, si escau, amb un usuari amb permisos d'administració.

A continuació només tenim que arrastrar el fitxer load-ca-cert.cer que haviem baixat i soltar-lo al damunt del llistat de certificats per tal de deixar-lo instal·lat.

Finestra Accés a claus

A continuació apareixerà el certificat al llistat si no dona cap error.

Finestra Accés a claus

El nom del certificat es Autoridad de certificación 2002.

Només s'ha acabat la instal·lació, a la zona d'informació del certificat (dalt a la dreta), apareixerà un missatge com que Este certificado ha sido firmado por una entidad desconocida, ja que es la pròpia Universitat qui el firma i encara no havia estat instal·lat previament.

Si tanquem el programa i tornem a entrar a consultar-lo el missatge apareixerà com que Este certificado es válido, degut a que ja es reconeix a la Universitat com autoritat certificadora.

Finestra Accés a claus


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo