• McUser

X11


Introducció

Per tal d'executar aplicacions compatibles amb l'entorn gràfic X11 (xfree43) cal tindre instal·lat aquest entorn al sistema, cosa que, per defecte, no s'instal·la, excepte en Leopard (versió 10.5).

Així doncs, encara que l'entorn està disponible al disc d'instal·lació del sistema operatiu cal indicar-li'ho expressament alhora d'instal·lar el sistema, o bé fer-ho amb posterioritat tal i com s'exposa a continuació.

Instal·lació

Si no te el programa X11 instal·lat, normalment a la carpeta /Applications/Utilities/, pot baixar-se la imatge de disc corresponent a la seva versió de sistema, i executar el programa d'instal·lació, tenint en compte que per a Jaguar (Mac OS X 10.2) es tracta de una versió beta que podria no funcionar al seu ordinador.

Imatges d'X11

Funcionament

Per executar-lo cal obrir el programa X11 (/Applications/Utilities/X11) o bé directament el programa que en faça us d'ell.


Pot compartir este document en

Facebook Reddit Tumblr Linkedin Diigo Blogmarks Twitter Linkatopia Correo